Bell Schedules

Mount Vernon School Lunch Break Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Kindergarten 11:00 AM 11:30 AM 30 min
1st Grade 11:15 AM 11:45 AM 30 min
2nd / 3rd 11:30 AM 12:00 PM 30 min
4th / 5th / 6th 12:00 PM 12:30 PM 30 min
7th / 8th 12:40 PM 1:10 PM 30 min
Mount Vernon School - Morning Recess Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Kindergarten 10:00 AM 10:15 AM 15 min
1st - 3rd 10:15 AM 10:30 AM 15 min
4th - 6th 10:45 AM 11:00 AM 15 min
Mount Vernon Minimum Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
K-6 Minimum Day 8:00 AM 1:08 PM 308 min
7-8 Minimum Day 8:15 AM 1:23 PM 308 min
Mount Vernon Daily Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
K-6 School Day 8:00 AM 2:20 PM 380 min
7-8 School Day 8:15 AM 2:53 PM 398 min